Ziekteverzuimreglement

Dit ziekteverzuimreglement is van toepassing, wanneer je via Uitzendburo Doorstroom als uitzendkracht werkzaam bent met uitzendbeding. Uitzendburo Doorstroom, onderdeel van Connect B.V., is eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

Ziekmelding

Indien je ziek bent, ben je verplicht je persoonlijk, vóór aanvang van de werkzaamheden, doch uiterlijk vóór 09.00 uur op de dag van ziekte ziek te melden bij het bedrijf waar de werkzaamheden verricht zouden worden en bij Doorstroom. Als je tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken dan meld je dit bij Doorstroom en bij de directe leidinggevende van het bedrijf waar de werkzaamheden verricht worden.
Alleen in geval er sprake is van bijzondere omstandigheden kan iemand anders, namens jou, de ziekmelding op bovenstaande wijze doorgeven aan Doorstroom en het bedrijf waar je werkt.

Thuisblijven / Bereikbaarheid

Een van de medewerkers van FlexCom4 zal uiterlijk binnen 24 uur na jouw ziekmelding telefonisch contact met je opnemen. Daarnaast dien je er rekening mee te houden dat er controle kan plaatsvinden in de vorm van een huisbezoek. Ook kan je een oproep verwachten voor het spreekuur van de bedrijfsarts, gedurende de periode dat je ziek bent.
Je bent verplicht om thuis te blijven en contact mogelijk te maken tot het 1e contact en/of bezoek heeft plaatsgevonden. Na het 1e contact geldt, tijdens de eerste 2 weken van ziekte, de verplichting om thuis te blijven tot 10:00 uur ’s morgens en tussen 12:00 uur en 14:30 uur ’s middags.
Je dient ervoor te zorgen dat je altijd bereikbaar bent voor de casemanager van FlexCom4.
Mocht je gedurende jouw ziekteperiode een nieuw telefoonnummer krijgen, dien je dit altijd door te geven aan de casemanager van FlexCom4 en Doorstroom.
Als je op een ander adres verblijft, dien je dit direct telefonisch te melden aan de casemanager van FlexCom4 en Doorstroom. Indien en voor zover je in strijd met voorgaande bepalingen niet bereikbaar bent, kan dit gevolgen hebben voor het recht en/of hoogte van jouw Ziektewet uitkering.

Afspraak is afspraak

Doorstroom en FlexCom4 verwachten dat je je houdt aan de afspraken zoals die door haar en FlexCom4 in het kader van het verzuim en de verzuimbegeleiding met jou worden gemaakt.

Verblijf in het buitenland

Indien je tijdens jouw vakantieverblijf in het buitenland ziek wordt, dan gelden dezelfde regels als bij een ziekmelding in Nederland.
Je dient je ziek te melden bij Doorstroom conform de bovenstaande procedure van ziekmelding.
Bij thuiskomst meld je je direct telefonisch bij de casemanager van FlexCom4. Als je tijdens ziekte naar het buitenland wilt, dan dien je dit minimaal twee weken van tevoren bij de Casemanager van FlexCom4 te melden. FlexCom4 wijst jou er op dat je je ook tijdens een verblijf in het buitenland dient te houden aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de Ziektewet. Vertrek naar het buitenland mag geen belemmering zijn voor herstel en/of re-integratie.

(Gedeeltelijk) Herstel

Het is mogelijk dat je jouw werkzaamheden gedeeltelijk hervat of andere vervangende werkzaamheden gaat verrichten. Mocht je hierdoor nog gedeeltelijk recht hebben op een Ziektewetuitkering, dien je je te houden aan de regels in dit verzuimreglement. Zodra je volledig hersteld bent, dien je dit direct, doch uiterlijk op de tweede dag van jouw herstel, te melden bij FlexCom4 (zie onderstaand telefoonnummer) én bij Doorstroom.

Ziekengeld

Je hebt twee wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Wachtdagen zijn niet aan de orde wanneer je binnen een periode van vier weken opnieuw arbeidsongeschikt raakt en er bij de eerste ziekmelding reeds rekening is gehouden met wachtdagen. Uiterlijk vier weken na ontvangst van jouw ziekmelding zal FlexCom4 wekelijks het ziekengeld aan je overmaken. De hoogte van het ziekengeld is gebaseerd op jouw dagloon. Het dagloon wordt berekend conform het dagloonbesluit werknemersverzekeringen. Jouw loongegevens worden verkregen uit de polisadministratie van het UWV. Alle wijzigingen die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor jouw ziekengeld dienen direct door jou gemeld te worden bij de casemanager van FlexCom4.

Activiteiten gericht op werkhervatting

Als je ziek bent, dien je alles in het werk te stellen om weer gezond te worden zodat je spoedig jouw werk kunt hervatten. Jouw overige activiteiten mogen jouw genezing niet belemmeren.
Daarnaast dien je voldoende inspanningen te verrichten, bijvoorbeeld sollicitaties, om (passend) werk te verkrijgen.

Privacy

Er zal op worden toegezien dat privacygevoelige gegevens zorgvuldig worden behandeld. De arbodienst zal geen medische gegevens verstrekken zonder dit met jou overlegd te hebben.

FlexCom4

De casemanagers van FlexCom4 zijn te bereiken op: 024-3741666. Vermeld dat je werkzaam bent bij Connect (waar Uitzendburo Doorstroom deel van uitmaakt).

Maatregelbesluit

Het niet naleven van de regels in dit ziekteverzuimreglement kan gevolgen hebben voor de hoogte van jouw Ziektewet uitkering. Deze sancties zijn opgenomen in het Maatregelbesluit. Je ontvangt in dit geval een beslissing van het UWV. Tegen deze beslissing kan je bezwaar maken. De bezwaarprocedure wordt vermeld in de beslissing.
FlexCom4 draagt, in opdracht van Doorstroom, zorg voor de uitvoering van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het eigenrisicodragerschap Ziektewet. Doorstroom heeft FlexCom4 aangesteld om zorg te dragen voor o.a. de verzuimadministratie, de claimbeoordeling ziektewet, re-integratie naar werk en vaststelling van het dagloon. De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt te allen tijde gerespecteerd. FlexCom4 laat zich in de verzuimbegeleiding ondersteunen door een arbodienst.